سوابق

 • آموزش کلیه پرسنل انتظامی بانک سپه در سطح کشور در دو دوره سلاح و حمل محموله به صورت متمرکز در سه مرحله به مدت دو سال طی سالهای 82 الی 84
 • آموزش پرسنل انتظامی بانک ملی در سطح کشور به صورت نیمه متمرکز در طی سالهای 84 الی 86
 • آموزش حمل محموله برای 400 نفر از پرسنل تازه استخدام شده به درخواست بانک مرکزی در مرکز آموزش اصفهان در سال 86
 • آموزش پرسنل انتظامی موسسه مالی و اعتباری انصار سال 86
 • شرکت در همایش افسران نگهبان در شهر اصفهان به عنوان کارشناس و متخصص مسائل حفاظتی و ایمنی (بانک سپه) تیرماه سال 86
 • شرکت در همایش افسران نگهبان در شهر اصفهان به عنوان کارشناس و متخصص مسائل حفاظتی و ایمنی (بانک تجارت) آذر ماه سال 86
 • آموزش 400 نفر از پرسنل تازه استخدام شده به درخواست بانک مرکزی در مرکز آموزش اراک
 • آموزش تخصصی پرسنل تحصیلدار بانک صادرات در سال 87
 • آموزش تخصصی پرسنل انتظامی و پول رسان بانک پارسیان در سال 87
 • آموزش پرسنل انتظامی بانک ملت در سطح کشور به صورت متمرکز به مدت یک سال طی سال های 87 الی 88
 • برگذاری کارگاه آموزشی مدیران کل حراست استانهای کل کشور بانک ملت به صورت متمرکز در سال 88
 • برگزاری دور دوم آموزش های تخصصی بانک پارسیان ، آموزش تخصصی پرسنل تحویل دار و رانندگان پول رسان در سال 89
 • برگزاری آموزش های تخصصی پرسنل تحویل دار بانک ملت در سال 89
 • برگزاری دور دوم آموزش های تخصصی بانک ملی - عناصر پولرسان در سال 90
 • برگزاری دور دوم آموزش های تخصصی بانک انصار - عناصر پولرسان در سال 90
 • آموزش تخصصی پرسنل حراست شرکت نفت – سال 91
 • آموزش تکمیلی پرسنل پولرسان بانک پارسیان – سال 91
 • آموزش تکمیلی پرسنل پولرسان بانک ملت به صورت متمرکز – سال 93
 • آموزش پرسنل پولرسان ، تحویلدار و راننده پولرسان بانک اقتصاد نوین – سال 94
 • مذاکره با بانک مرکزی و تشریح آموزش ها – زمستان 94