| Mohafezan | صفحه اصلی

خوش آمدید

سایت رسمی محافظان

مرکز تخصصی آموزش پرسنل حراست و انتظامات ارگانها و سازمانها( بانک‌ها و ...) در ایران
         هر كسی كه زود دید وتصمیم گرفت او پیروز است

باید بیاموزیم که از سلاح خودمان چگونه استفاده نماییم و در مقابل شیوه های جدید چگونه پیشگیری نماییم و در آخر باید بیاموزیم که پیشگیری بهترین علاج هر درد است.

امروزه بهترین سلاح برای ما در مقابل شیوه های جدید سارقین با توجه به اینکه سارق همیشه یک قدم جلوتر از ماست، بکار بستن اقدامات پیشگیرانه می باشد.
اگر ما رعایت تمامی نکات حفاظتی و ایمنی را بنماییم ، یعنی اینکه بهترین سلاح را در مقابل شبکه سارقین داریم

 


تصاویر تصادفی